Céginfo | Forgó Busz | Autósiskola | Elérhetőségeink | Galéria | Utazási szerződés | Kalendárium
 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS 2012

1. Bevezetés
A GOforGO Utazási Iroda (a továbbiakban GFG) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. §-a, az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) kormányrendelet, valamint a jelen feltételek az irányadók. Az úti célt, az utazás módját, az indulás időpontját, az igénybe vett szálláshely megnevezését és minőségét, az eltöltött éjszakák számát, az utazás időtartamát, a mellékszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét (részletezve az előleg és a teljes részvételi díj nagyságát és fizetési időpontját) és az utasbiztosítás összegét a GFG által kiadott utazási ajánlat (prospektus), a befizetett részvételi díjak, illetve a teljes összeg befizetésével azonos időben kézhez kapott részvételi jegy tartalmazza. A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben, az utazási szerződésekről szóló 281/2008 kormányrendelet szabályait és a PTK 416 §-át kell alkalmazni.
A GFG ügyeleti telefonja: 00 36 30 680 8650
2. Az utazási szerződés megkötése
2.a) Az utazást az utas a GFG irodákban, illetve bármely GFG partner utazási irodában lefoglalhatja. Utóbbi esetben a szerződés annak GFG által történő aláírásával jön létre.
2.b) Az utazási szerződés az utas részéről az utazás megrendelésével, az utazási iroda részéről a jelentkezés nyilvántartásba vételével, ill. az érdekeltek (utas és utazási iroda képviselőjének) egyidejű aláírásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelésével, jön létre.
Ha GFG a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha GFG az utast (közvetítőn keresztül) jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesíti.
Ezen értesítésig az utas a jelentkezését ill. rendelését visszavonhatja és a befizetett előleget vagy részvételi díjat részére a GFG a kezelési költség (5.c pont) levonása után visszatéríti.
2.c) Ha nem az utas hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat , a GFG nem köteles megvizsgálni, hogy e 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast. Ez esetben a 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni és az utazási szerződés szerint az utazást terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhelik.
3. A részvételi díj és a szolgáltatások
3.a) A GFG kizárólag a katalógusban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírásban illetve az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közvetítő útján nyújtani. A GFG a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatás közreműködője (szálloda, fuvarozó, idegenvezető, stb.) útján teljesíti. Ha GFG az utazást ill. az abban foglalt szolgáltatásokat nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani (de a programváltoztatás és a szállodaváltoztatás jogát azonos kategórián belül fenntartja magának)
Ha GFG a szerződést nem teljesíti úgy köteles a részvételi díjat részben vagy teljesen visszatéríteni vagy az utazást más alkalommal teljesíteni az utas kívánságának megfelelően.
3.b) A GFG a részvételi díj 40%-át szedi be előlegként (kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a GOforGO-ra). Az utas a részvételi díj hátralékát az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles - külön felszólítás nélkül - banki átutalással, bankszámlára történő befizetéssel, a foglalás helyén készpénzben, vagy postai átutalással GFG-nek megfizetni. Amennyiben az utas a befizetést az aktuális időpontban nem teljesítette, a GFG az utazási szerződéstől egyoldalúan elállhat és az 5.c) pontban foglaltakat érvényesítheti. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj a foglaláskor esedékes. A teljes részvételi díj befizetésekor a GFG köteles az utast az utazási dokumentumokat (részvételi jegy, voucher) átadni vagy az átadás időpontjáról felelősséggel tájékoztatni az utast.
3.c) A GFG az utazási dokumentumokat köteles legkésőbb az utazás megkezdésekor az utasnak átadni.
3.d) A GFG az indulás megkezdése előtt a később jelentkezők részére üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökkentésének jogát (pl. kedvezményes akció) fenntartja. A korábban leelőlegezett ill. teljes egészében befizetett utakra az ilyen akciós ár nem érvényes. Erre vonatkozóan semmiféle reklamációt GFG nem fogad el.
3.e) A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát és az ÁFA-t foglalja magában. A RÉSZVÉTELI DÍJ SEMMIFÉLE BIZTOSÍTÁST (UTAS, STORNÓ STB.) NEM TARTALMAZ!
3.f) A GFG által szervezett utak esetében foglalásonként és fejenként 500 Ft foglalási díj fizetendő.
3.g) Az útlevél kiváltását és (ha szükséges) a vízum beszerzését az utas maga intézi.
4. Díj és szolgáltatásváltozások
4.a) A GFG köteles a 3.a) pontban leírt szolgáltatások és részvételi díj megváltozásáról az utast haladéktalanul írásban, az indokok egyidejű közlésével értesíteni.
4.b) Amennyiben a szolgáltatások megváltozása lényeges mértékű és az utas az utazást a megváltozott szolgáltatásokkal nem kívánja igénybe venni, úgy a szerződéstől elállhat és az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre a GFG-nek lehetősége van , vagy követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazási iroda köteles a díjkülönbözetet visszatéríteni.
4.b/1.) Nem minősülnek lényeges módosításnak a következők:
tranzit útvonal-módosítás, autóbusz típusának módosítása, légi fuvarozó és repülőgéptípus-változás, szálláshely azonos kategórián belüli változása, programváltozás, amennyiben az elmaradt program helyett a GFG azonos színvonalú helyettesítő programot biztosít.
4.c) Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az utas az arról átvett értesítés keltétől számított 3 munkanapon belül elállhat és ez estben a GFG a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti. Amennyiben az utas elállási szándékával a megadott határidőn belül nem él, úgy a szerződés automatikusan módosul.
4.d) A GFG nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.
4.e) Ha az utas az utazás során a GFG programjában nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe (fakultatív programok), köteles annak árát GFG képviselőjének közlése szerinti pénznemben a helyszínen megfizetni.
4.f) A GOforGO fenntartja magának a jogot a részvételi díj módosítására. A GOforGO a részvételi díjat – kizárólag – a következő okokból emelheti:
közlekedési költségek, díjszabási vagy hatósági árak emelkedése, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása.
5. Az utas szerződéstől való elállási és módosítási joga
5.a) Az utasnak joga van az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor bánatpénz megfizetése ellenében elállni. Az utas köteles az elállást írásban (levél, távirat, telefax) az utazási irodával az utazás részvételi számára hivatkozva közölni. Az elállási nyilatkozat csak akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak számit az is, ha az utas az utazást előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg. Ilyen esetekben az utazás kezdetének időpontja tekinthető elállási időpontnak.
5.b) Amennyiben az utas nem az utazási szolgáltatások lényeges megváltozása (4.b) vagy 8 %-ot meghaladó díjemelés (4.d) miatt áll el az utazási szerződéstől, köteles a GFG költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:
5.c) Felmerülő költségek (a megrendelés lemondásakor) személyenként: az utazás kezdete előtt
60. napig 3 000,- Ft kezelési költséget
60-35. napig ill. a görög nyaraló programoknál 60-45. napig a részvételi díj 10 %-a.
34-22 nappal ill. a görög nyaraló programoknál 44-22 nappal a részvételi díj 35 %-a.
21-15 nappal a részvételi díj 60 %-a.
14-7 nappal a részvételi díj 85 %-a.
7 napon belül vagy az utazás meg nem kezdése esetén a 100%-a.
5.d) Amennyiben az utas a lemondás időpontjában egy pótrésztvevőt hoz, akire az utazási szerződésből eredő jogait és kötelességeit átruházza, ezt írásban az utazási irodával közli és ezt a pótrésztvevő elfogadja, akkor a lemondási díj helyett csak 3000 Ft módosítási díjat, ill. harmadik személyek (pl. külföldi szolgáltató) által felszámított díjat köteles fizetni.
5.e) Az utas az utazási szerződés szerinti foglalásának módosítását bármikor kezdeményezheti. Az utazás megkezdése előtti 35. napig módosításért, névváltoztatásért az utas különleges kívánságáért, valamint a foglalás kiegészítéséért, mint gyerekágy, háziállat, stb. a GFG 5000 Ft módosítási díjat (költségtérítés) számol fel. Az utazás megkezdése előtt 35 napon belül a foglalás időpontjának módosítása a szerződéstől való elállásnak és új foglalásnak minősül (lsd. 5.c pont).
5.f) Az 5. pontban meghatározott lemondási idők időarányosan módosulhatnak. Amennyiben a GOforGO külföldi közreműködője az elállásra 35 napnál korábbi határidőt kötött ki.
6. Kármentési kötelezettség, kártérítés, reklamáció
6.a) A szolgáltatás nem az utazási szerződésben foglaltaknak megfelelő, hibás, hiányos vagy elégtelen teljesítése esetében az utas kötelessége az eltérést vagy hiányt a GFG helyi megbízottjának vagy képviselőjének, illetve a helyi szolgáltatónak haladéktalanul jelentenie, akinek a bejelentést jegyzőkönyvben kell foglalnia, ennek egy példányát az utasnak átadnia, továbbá erről a GOforGOt tájékoztatnia, továbbá a hibát elhárító vagy kárt mérsékelő intézkedéseket azonnal megtennie. Amennyiben az utas a fent említett jelzést elmulasztja, akkor a kártérítési igénye nem érvényesíthető. Abban az esetben, ha a hibás teljesítés jelzését az utas későn vagy késlekedve teszi meg a késlekedésből adódó károkért az utas felel. A GFG helyi megbízottja, képviselője vagy szolgáltatója csak a tények megállapítására jogosult, arra nem, hogy a kárigényt felmérje.
6.b) Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban a probléma helyszíni rendezésére és korrigálására irányul. Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen kijavítani nem lehet, akkor az utas köteles az utazás befejezése után 3. munkanapon belül a GFG irodájában írásban reklamálni, csatolva a reklamációit alátámasztó jegyzőkönyv másolatát. GFG kötelezettséget vállal, hogy az utas bejelentését kivizsgálja, és álláspontjáról, 8 munkanapon belül írásban értesítést küld.
6.c) Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott károkért az utas felel.
6.d) Az utas a hibás teljesítésből fakadó igényeire egyebekben a 281/2008. Korm. r. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. A GFG felelőssége a részvételi díj
6.e) GFG fenntartja a jogát a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére.
7. A GFG elállása az utazási szerződéstől
7.a) A GFG az alábbiakban állhat el az utazási szerződéstől:
7.a/1. Szervezett utak esetében az utazás megkezdését megelőző 20. napig, ha az utazáshoz szükséges előre közölt minimális utas létszám (25 fő) nem gyűlik össze, vagy ha a szerződéskötés után más olyan lényeges korábban nem ismert körülmény merül fel, amely miatt az utazás teljesítése a gazdaságosság határait - minden ésszerű lehetőséget kimerítve - meghaladja.
7.a/2. Bármely időpontban (akár az utazás megkezdése előtt, akár az utazás alatt), ha az utazás teljesítését a szerződéskötéskor előre nem látható, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények és események (Vis Major) akadályozzák, veszélyeztetik, vagy korlátozzák. Ha a szerződés teljesítése mindkét szerződő fél érdekkörén kívül eső okok miatt ellehetetlenül, (vis major) úgy az ebből eredő károk és többletköltségek a szerződő feleket magukat terhelik (ilyen esetek lehetnek, pl.: árvíz földrengés, hótorlaszok, tűz, valamint sztrájk, háborús események és minden az emberi életet veszélyeztető dolog. Ptk.399.)
7.a/3. Az utazás megkezdése után, az utas szerződésszegő magatartása miatt, valamint ha az utas, az utazási szolgáltatások nyújtását tartósan vagy ismételten zavarja, vagy utastársaival illetve harmadik személyekkel szemben az együtt tartózkodás követelményeivel ellentétes, botrányos magatartást tanúsít és ettől kérés, majd figyelmeztetés után sem tartózkodik.
7.a/4. Ha a szerződés teljesítését olyan 3. személy teszi lehetetlenné, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, s ezt az utazásszervező az ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre.
7.b) A GFG elállása esetén ( kivéve a 7.a/3. pontban foglaltak ) köteles az utasnak másik, a szerződésnek megfelelő vagy ahhoz hasonló utazást felajánlani. Amennyiben az utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, akkor a GFG köteles az utas által megfizetett részvételi díjat, illetve díjelőleget teljes egészében visszafizetni.
7.c) Ha a GFG elállására 7.a/2. pontban meghatározott okból, az utazás során kerül sor, köteles az utas biztonságos hazatérése érdekében szükséges minden intézkedést megtenni.
8. Szerződési pontok hatályon kívül helyezése
Az utazási szerződés egyes pontjainak hatályon kívül helyezése, nem vonja maga után a teljes utazási szerződés hatályon kívül helyezését. Ugyanez vonatkozik az Utazási feltételekre is, valamint azokra a - utazási szerződésben foglalt - szolgáltatásokra, amelyek a katalógusban leirt szolgáltatások körén kívül esnek. Ezek a szolgáltatások csak akkor képzik a szerződés tárgyát, ha a GFG által vissza lettek igazolva.
9. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, és közegészségügyi rendelkezések
E rendelkezések betartásáért az utas felel.
9.a) Az útlevél kiváltását és (ha szükséges) a vízum beszerzését az utas maga intézi.
9.b) Az utas köteles betartani az utazásra vonatkozó érvényben lévő jogszabályokat és előírásokat (pl.: vám, deviza, devizaszabályok, egészségügyi előírások, stb.)
9.c) Nem magyar útlevéllel utazó utas(ok)-nak az induláskor jelentkeznie kell a csoportvezetőnél, állampolgárságáról, a szükséges vízumok meglétéről tájékoztatni kell!
9.d) A GOforGO nem magyar állampolgárok részére vízummal kapcsolatos információk és a vízum beszerzését nem vállalja!
9.e) Az utas betartja a fogadó országok törvényeit, tiszteletben tartja annak vallási hagyományait és tradicióit.
9.f) Ha az utas a rendelkezések be nem tartása miatt nem tud részt venni az utazáson, és ezáltal kizárja, hogy a GFG a szerződésben vállalt szolgáltatásokat irányában teljesítse, úgy a GFG az 5.c) pontban foglalt lemondási díjakat érvényesíti.
9.g) A 9. pontban felsoroltak elmulasztásáról, ill. megszegéséből eredő minden kár az utast terheli.
10. Biztosítás
A GFG köteles az utast az utas- és stornóbiztosítás megkötésének lehetőségeiről megfelelően tájékoztatni, különös tekintettel a biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról.
A GOforGO az utasok biztonságát szolgáló, az utazási irodák részére rendeletben előírt vagyoni biztosítékra, az Uniqua BIZTOSÍTÓ Rt-nél biztosítást kötött, ennek tényét igazolta a MKEH Idegenforgalmi főosztálya felé.
11. Jogviták
A GFG elsősorban peren kívüli megegyezésre törekszik. Jogviták esetén a felék alá vetik magukat a Pesti Központi Bíróság kizárólagos illetékességének és hatáskörének.

Az utas kijelenti, hogy jelen szerződés feltételeit elolvasta és azokat utastársai nevében is tudomásul vette és ezt aláírásával igazolja.

Az áfatörvény 206.§ értelmében az utazást:
- nem adóalanyként, vagy adóalanyi minőségben (azaz Utasként)
- adóalanyként saját nevemben és javamra, azaz végső felhasználóként (azaz Utasként)
- adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem Utasként)
veszem igénybe.

..............................................................................
Utas vagy a képviselője

..............................................................................
GOforGO Hungary Kft

Budapest, .....................................................................
Dátum


 

© 2012 GOforGO Travel. Minden jog fenntartva.
goforgohungary@gmail.com